เข้าสู่ระบบ

About

 

We make Esports matter.

GosuGamers is a global gaming community with a strong focus on competitive games. The community, which has existed since 2002, focuses on high quality esports content around major titles such as Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, Overwatch, League of Legends and StarCraft II.

The people behind the website, also known as ´GosuCrew´, hail from all over the world. With more than 50 contributors publishing and polishing information, the services offered are kept up to date every day of the year.

The project has grown from being a small scale hobby to a company that covers the global esports landscape in all its aspects, reporting live and on-site from pinnacle events, operating first party as well as white-label third party tournaments on behalf of sponsors. Gosugamers offers premium brands a one-stop-shop experience in all and any market related to young and competitive gaming enthusiasts.

GosuGamers believes that in esports, as in any sport, fair-play, sportsmanship, respect and good manners are key. Further establishing these values in the online gaming community is the vision of GosuGamers. 

Telephone Enquiries: +601131527619 (Operating hours Mon-Fri 10am - 10pm GMT+8)

  • 412 M TOTAL PAGE VIEWS
  • 145 M TOTAL SESSIONS
  • 412 M TOTAL PAGE VIEWS

Our partners

 
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด อ่านเพิ่มเติม